Incidenten en stressvolle gebeurtenissen in de forensische psychiatrie

2 juni 2016

De patiëntenpopulatie in FPC Gent kenmerkt zich door een lang voortraject in andere voorzieningen en de gevangenis, een hoog veiligheidsrisico en een ernstige psychiatrische aandoening. Deze elementen brengen automatisch een verhoogde kans op stressvolle gebeurtenissen of incidenten met zich mee. Niet onbelangrijk hierbij is dat de patiënten in FPC Gent worden geplaatst. Anders dan bij een VOP of vrijwillige opname, is dus dat de motivatie van de patiënt voor de behandeling niet vereist is. Desondanks wordt in FPC Gent de psychiatrische problematiek van de patiënten en hun risico op onaanvaardbaar gedrag (eventueel delict gedrag) uitvoerig besproken en behandeld. Wij gaan niet mee in de ontkenning van de ernst van hun problematiek, wat voor sommigen extra stress met zich meebrengt. Vanuit de behandelvisie in FPC Gent gaan behandelen en beveiligen hand in hand.

In FPC Gent wordt zo veel als mogelijk preventief gewerkt – de organisatie van de zorg is immers gericht op veiligheid, het verminderen van risicofactoren en het verlagen van de kans op recidive. Naast preventief werken, voorziet FPC Gent in training gericht op het fysiek afwenden van agressie en, belangrijker nog, op de-escalerend werken.

In FPC Gent krijgen patiënten de gelegenheid om te oefenen met aangeleerd gedrag, krijgen ze de kans te vallen en worden ze geholpen om weer op te staan. Wij hebben hierbij steeds de intentie om de patiënten in het centrum te houden, ook wanneer ze de regels overtreden of tijdens een uitgaansvergunning of verlof de voorwaarden schenden. Dit maakt immers deel uit van het vallen en opstaan tijdens de behandeling. Enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een tijdelijke terugplaatsing naar de gevangenis (of op termijn naar een ander forensisch psychiatrisch centrum) aan de bevoegde CBM/SURB geadviseerd worden. Laatstgenoemde beslist uiteraard over het gevolg dat aan het advies wordt gegeven.

Wanneer zich incidenten voordoen, moet een gedegen systeem voor registratie en opvolging van incidenten toelaten om de verzamelde data mee te nemen in de behandeling enerzijds en om onderzoek te doen naar en een oorzaakanalyse te maken van incidenten anderzijds, zodanig dat procedures kunnen verbeterd worden, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg kan verhoogd worden en incidenten kunnen voorkomen worden. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het ‘zorg dragen voor elkaar’. Zo werd in FPC Gent o.a. een bedrijfsopvangteam opgericht, dat nazorg biedt aan medewerkers na een incident of stressvolle gebeurtenis.

Zonder voorbij te gaan aan het feit dat elk incident een belangrijke impact kan hebben op de betrokkene, menen wij – rekening houdende met de setting – te mogen stellen dat de incidenten beperkt bleven in aantal en in ernst.