Betere kansen op resocialisatie door een zinvolle dagbesteding

9 december 2016

Het verblijf en de behandeling van patiënten in FPC Gent staat in het teken van een veilige en verantwoorde terugkeer van patiënten naar de maatschappij, hetzij doorstroom naar een minder beveiligde omgeving. Er gaat hierbij veel aandacht naar het motiveren en activeren van patiënten. Een gezond dag- en nachtritme en een zinvolle dagbesteding zijn met het oog op resocialisatie en re-integratie immers van cruciaal belang.

De patiëntenpopulatie in FPC Gent heeft over het algemeen een lang voortraject van verblijven in andere voorzieningen en de gevangenis. Dit maakt het voor patiënten moeilijk om over te stappen naar het klimaat van een forensisch psychiatrisch centrum waar verwacht wordt dat ze een goed gevuld dagprogramma volgen om tot een zinvolle dagbesteding te komen. Omdat activatie van patiënten net zo belangrijk is voor het terugdringen van het risicoprofiel en in het kader van resocialisatie wordt hier veel energie in gestoken.

Conform de behandelvisie en passend in de multidisciplinaire aanpak krijgt elke patiënt een individueel ‘blokkenrooster’, een dagprogramma afgestemd op de mogelijkheden en draagkracht van de patiënt zeg maar. Dit bestaat naast therapie uit blokken leren, sporten en arbeid. Bij de arbeidsblokken leert men specifieke arbeidsvaardigheden aan en wordt de arbeidsattitude aangescherpt. Er worden werkervaringsplekken aangeboden, waardoor patiënten de beroepservaring opdoen, die ze voorheen niet hadden. Dit gaat van gespecialiseerd werk in een metaal- of houtatelier, over creatieve bezigheden, tot zeer repetitief werk in assemblage. Het multidisciplinair team indiceert patiënten, rekening houdende met hun draagkracht, voor die blokken waar ze het meest bij gebaat zijn met het oog op activatie en resocialisatie.

Naast de interne arbeidsactiviteiten binnen de atelierwerking, worden mogelijkheden geboden aan patiënten om in het centrum mee te werken, bv. in de keuken, bij de schoonmaakploeg, in het tuinonderhoud, enz. en wordt er naar externe tewerkstellingsmogelijkheden gezocht. Het aanleren van een positieve arbeidsattitude en het aanleren van vaardigheden die de patiënten nodig hebben, vertalen zich in betere arbeidskansen bij re-integratie. Het geeft patiënten bovendien de gelegenheid om net zoals de burgers in de vrije samenleving daadwerkelijk een bijdrage te leveren.

Na de therapieblokken en eventuele blokken leren, sporten of arbeid, of tussendoor, worden recreatieve activiteiten aangeboden en zijn er mogelijkheden om een bezoek te brengen aan het centrumplein, de superette, de kledijwinkel en de bibliotheek. De patiënten krijgen zo als het ware een mini maatschappij voorgeschoteld, waarin zo normaal mogelijk geleefd wordt. Een zinvolle dagbesteding, boodschappen doen in de superette, shoppen voor kledij, naar de bib, enz. is hierbij volledig gericht op resocialisatie en re-integratie.

Op die manier bouwen patiënten een zinvolle dagbesteding op. Dat ze in een behandelsetting verblijven, waar therapie voorrang heeft op andere dagbesteding en waar alle blokken – zo ook arbeidsblokken – een therapeutische inslag hebben, maakt dat hun dagbesteding wezenlijk verschilt van wat ze vroeger kenden. Voor de ene patiënt betekent het actiever zijn, voor de andere vertaalt dit zich net in minder arbeid. Wat een dagbesteding in FPC Gent ook voor de individuele patiënt mag betekenen, het heeft voor elk van hen exacte dezelfde bedoeling, namelijk gedrag normaliseren en hun kansen op re-integratie en zelfredzaamheid maximaliseren.