Een ondersteuningsfonds voor een menswaardig leven en resocialisatie

9 december 2016

Door een zinvolle dagbesteding op te bouwen, krijgen patiënten betere slaagkansen bij re-integratie. Hun lang voortraject zorgt er evenwel voor dat het vaak moeilijk is voor patiënten om hiertoe te komen. De zorgequipe staat wat dat betreft dan ook voor een grote uitdaging: de patiënt helpen de stap te maken naar een zinvolle dagbesteding en bij uitbreiding naar zelfredzaamheid. Om dit met succes te realiseren, werd een ondersteuningsfonds voor de patiënten van FPC Gent opgericht.

Veel patiënten hebben bij opname geen of weinig middelen, noch een bron van inkomsten. Ook de motivatie om middelen te verwerven, is vaak ver te zoeken. Wij stellen vast dat het motiveren van patiënten geen sinecure is, maar zijn overtuigd dat de zelfredzaamheid van patiënten één van de sleutels tot succesvolle resocialisatie is. Om deze redenen hebben wij een systeem in het leven geroepen om patiënten te motiveren en hen tegelijkertijd toe te laten om eigen middelen te verwerven. Hiertoe werd een ondersteuningsfonds – Magis3 – opgericht, dat een tegemoetkoming voor patiënten voorziet voor de afgewerkte blokken arbeidstherapie.

Het ondersteuningsfonds heeft een dubbele therapeutische doelstelling: enerzijds hulpbehoevende patiënten voorzien van basismiddelen en anderzijds patiënten zelfredzaam maken, afbetalingen aan gebeurlijke schuldeisers mogelijk maken en patiënten leren omgaan met financiële middelen. Concreet worden vanuit het ‘zorg op maat’ principe arbeidstherapieblokken georganiseerd die door zoveel mogelijk patiënten kunnen gevolgd worden, rekening houdende met hun draagkracht. Het multidisciplinair team indiceert patiënten voor de voor hen passende blokken en motiveert hen om in die blokken ook effectief aanwezig te zijn. De tegemoetkoming wordt vervolgens pro rata berekend in functie van het aantal blokken waarvoor de patiënt geïndiceerd is. Geheel volgens de principes van een inclusieve samenleving zijn op deze manier alle patiënten gelijk, wordt niemand benadeeld en kunnen ook de patiënten met de minste draagkracht eigen middelen verwerven. Het geeft iedereen kansen om deel te nemen aan de samenleving, maar tegelijk ook de verantwoordelijkheid om het recht op gelijkwaardige participatie op te nemen.

De tegemoetkoming wordt gefinancierd met de inkomsten van het ondersteuningsfonds. Zo gaan de inkomsten die met de verkoop van de producten van Magis3 gegenereerd worden, integraal naar het ondersteuningsfonds. Ook opdrachten van buitenaf voor bv. het assemblage of het creatieve atelier leveren inkomsten op. Tal van particulieren plaatsen bestellingen voor de handgemaakte producten van Magis3 en hebben begrip dat het niet altijd eenvoudig is om een juiste leverdatum te geven. Dankzij hen én dankzij de bedrijven die onze patiënten het vertrouwen geven door hen binnen FPC Gent aan effectieve opdrachten te laten werken en hen zo een plaats te geven in onze economie kan het ondersteuningsfonds groeien.

Daarnaast worden inkomsten gegenereerd uit bv. de verkoop van artikelen uit de kledingwinkel en mini superette voor patiënten, netto-opbrengsten van activiteiten, giften door bezoekers, service clubs of andere derden, enz. Ook tal van andere warme initiatieven, klein of groot, voor het goede doel dragen bij tot de groei van het ondersteuningsfonds. We denken hierbij aan bv. de pannenkoekenbak én de wafel- en cupcakebak die patiënten van een afdeling organiseerden, aan het welgemeende initiatief van een collega die tijdens een opendeurdag in een plantenkwekerij de producten gemaakt in de werkateliers aanprees, niet zonder succes, enz.

Ondanks de positieve evolutie van het ondersteuningsfonds kunnen – mede omwille van het psychiatrisch ziektebeeld, de soms grote somatische zorg en de specifiek forensische behandeltrajecten die de patiënten volgen – zijn de opbrengsten van Magis3 vooralsnog niet toereikend om de tegemoetkoming voor patiënten te garanderen. Gezien het therapeutisch belang, de overtuiging van het belang in het kader van resocialisatie en de wil om ook patiënten zonder middelen in staat te stellen om een menswaardig leven te leiden, heeft FPC Gent dan ook beslist om de maandelijkse tekorten van het ondersteuningsfonds bij te passen.

Meer lezen over Magis3 of wat zoals in de ateliers vervaardigd wordt? Surf naar www.magis3.be.