Congres “Zeer intensieve zorg binnen de forensische psychiatrie”

8 juni 2016

Sinds de opname van de eerste patiënten op 17 november 2014 legde FPC Gent een hele weg af, een uitermate boeiend traject van kennisontwikkeling, opbouw van praktische ervaring, inhoudelijk uitwerken van de diverse afdelingen en forensisch-therapeutische zorgprogramma’s, uitbouw van externe samenwerkingsverbanden en nog zo veel meer.

Als eerste forensisch psychiatrisch centrum in België en als forensische behandelsetting met het hoogste beveiligingsniveau, heeft FPC Gent een voortrekkersrol binnen de totale keten van de forensisch-psychiatrische zorg. Wij vinden het dan ook belangrijk om een ‘inkijk’ te bieden aan de forensisch-psychiatrische zorgverstrekkers, beleidsmakers en andere stakeholders. Daarnaast dagen wij graag externe experten uit om kritisch mee te denken over hoe de behandeling en het therapeutisch leefklimaat binnen deze specifieke setting verder kan uitgebouwd worden.

In dit kader organiseert FPC Gent op 6 oktober 2016 een congres“Zeer intensieve zorg binnen de forensische psychiatrie – Het zoeken naar een evenwicht tussen behandelen en beheersen”. Op de afdeling ‘zeer intensieve zorg’ (ZIZ) in FPC Gent verblijven geïnterneerde patiënten die zich, omwille van de ernst van hun forensisch-psychiatrische problematiek, tijdelijk, niet kunnen handhaven op een reguliere afdeling: forensische zorg binnen een hoog beveiligde setting ten voeten uit. In deze context leidt het zoeken naar een evenwicht tussen behandelen en beheersen (of beveiligen) tot dagdagelijkse dilemma’s.

Op deze congresdag wordt het behandelaanbod voor deze uiterst kwetsbare groep, en ruimer het hanteren van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen een therapeutisch kader, vanuit verschillende disciplines en invalshoeken belicht. Op ‘microniveau’ wordt toegelicht hoe de forensisch-psychiatrische behandeling op deze afdeling – en ruimer binnen FPC Gent – vorm krijgt; op ‘macroniveau’ wordt stilgestaan bij de ethische dilemma’s en het juridisch kader waar in de dagelijkse praktijk mee gewerkt wordt. Ook de zorg die binnen Justitie aan patiënten met een intensieve zorgnood geboden wordt, komt aan bod.

Diverse sprekers hebben zich geëngageerd en leveren stuk voor stuk een essentiële bijdrage aan deze boeiende en vooral leerrijke dag. Ook de Nederlandse afdelingen Zeer Intensieve Zorg, in het bijzonder de ZIZ-afdeling Olivijn van FPC de Kijvelanden, hebben dit congres – vanuit de inhoudelijke samenwerking mee vorm gegeven.

Ben je actief in de forensische psychiatrie en wil je deze congresdag niet missen? Klik dan hier voor het gedetailleerde programma en de praktische info.